به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در بهمن ماه ٣۵٣ میلیارد تومان افزایش داشت.گفتنی است شرکت ١٨میلیارد تومان نیز از معاملات خود سود کرده است.