به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مهندسی نصیر ماشین مبلغ افزایش سرمایه خود را از ١٩۴ درصد به ۵۵٧ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تغییر داد.