به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سایپا در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ١٣١٣٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٩۵٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢ درصد رشد داشته است. متوسط نرخ های فروش بهمن نیز نسبت به میانگین ١١ ماهه رشد قابل توجهی داشت.