مجمع شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین امروز با حضور حداکثر سهامداران تشکیل شد.