به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در آذر ماه ٢۵٩٧ میلیارد تومان و در دی ماه ٢٧۴٩ میلیارد تومان فروش داشت،در بهمن ماه جهش فروش داشته و ۴٢٩۵ میلیارد تومان محصول فروخته است.جمع فروش ١١ماهه ١٣٩٩ حدود ٢٢۶٨٣ میلیارد تومان می باشد که با رشد بسیار عالی ١۵۵درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد.گزارش بسیار عالی می باشد.