به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های نسوز پارس در خصوص صورت های مالی شفاف سازی کرد.