به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی شرکت توسعه صنایع بهشهر در بهمن ماه حدود ١٩۴ میلیارد تومان افزایش داشت.