به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ملی سرب و روی ایرانیان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ ٣۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۵ درصد رشد داشته است.