به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت تبریز در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ۵٩٣٨ هزار متر مکعب تولید داشت.