به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در بهمن ماه به سود بیش از ١میلیارد تومانی از معاملات خود دست یافت.