به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ماشین سازی اراک در ۵ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ٢٢١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢۶ درصد رشد داشته است.