به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی تندگویان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ٨٧٧١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٣٣٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴١ درصد رشد داشته است.