به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ریل سیر کوثر در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری تنها ١٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال کاهش شدید ٧٠ درصدی داشته است.