به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی شهید قاضی اعلام داشت با توجه به الزامات سازمان غذا و دارو مبنی بر بهسازی و ارتقاء GMPسالن تولید انواع سرم و سالن تهیه محلول پس از دو سال موفق به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو مبنی بر تعطیلی خطوط گردیده و فرآیند بهسازی شروع گردید. طبق برآورد های انجام یافته حدود چهار ماه عملیات بهسازی به طول خواهد انجامید. محاسبات فروش از دست رفته و مفروضات به شرح ذیل می باشد: ١. شروع به تولید از ابتدای تیر ماه سال ١۴٠٠ خواهد بود. ٢. با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت توقفات فوق، مبلغ فروش و سود اعلامی در سامانه کدال تا پایان اسفند ماه محقق خواهد شد. ٣. مبلغ فروش از دست رفته سه ماه اول سال ١۴٠٠ بر اساس آخرین نرخ های مصوب فروش مبلغ ١،٠٢١ میلیارد ریال برآورد شده است.