به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب در خصوص برخی موارد عملکرد و صورت های مالی شفاف سازی نمود.