بورس ٢۴ : اجاره ماهانه آپارتمان ۵٠ مترمربعی در تهران از ٣ میلیون تومان در ماه گذشت! هر واحد مسکونی در بازار اجاره مسکن با نرخ ۶٢ هزار تومان در هر مترمربع به مستاجرها اجاره داده می شود...

بورس۲۴ : اجاره ماهانه آپارتمان 50 مترمربعی در تهران از 3 میلیون تومان در ماه گذشت!

هر واحد مسکونی در بازار اجاره مسکن با نرخ 62 هزار تومان در هر مترمربع به مستاجرها اجاره داده می شود.ارقام اجاره متری آپارتمان در شهرتهران به شرح جدول زیر است:

مناطق شهری

اجاره بهای ماهانه یک متر آپارتمان

منطقه یک

110000

منطقه دو

95000

منطقه سه

104000

منطقه چهار

65000

منطقه پنج

75000

منطقه شش

79000

منطقه هفت

65500

منطقه هشت

62000

منطقه نه

48000

منطقه 10

52000

منطقه 11

52000

منطقه 12

43000

منطقه 13

59000

منطقه 14

52000

منطقه 15

39000

منطقه 16

36500

منطقه 17

34700

منطقه 18

31000

منطقه 19

30000

منطقه 20

29000

منطقه 21

50600

منطقه 22

54000