بورس ٢۴ : دوشنبه ۴ اسفند ماه مجموعا ۵ هزار و ٢٧٩ میلیارد تومان دادو ستد در بازار انجام شد که ٢،۵٧۴ میلیارد تومان از این مبلغ به داد و ستدهای خرد اختصاص داشت. اما امروز تقریبا دو برابر ارزش کل معاملات بازار سرمایه اوراق دولتی در بازار معامله شد. در روز جاری حدود ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و منفعت دولتی در بازار عرضه و فروخته شد. حقیقی ها برای هفتمین روز پیاپی نسبت به خروج نقدینگی های خود از بازار سرمایه اقدام کردند. آن ها امروز حدود ۵٧٠ میلیارد تومان از سهام خود را نقد کردند و اگر جمع آوری صفوف فروش صورت می گرفت نقدینگی خرد خروج یافته از بازار بیشتر می شد.