سازندگان مسکن در چند مترمربع زمین فعالیت می کنند، خانه هایی که در تهران فروخته می شود چند متر است و مستاجرها در چه مساحتی اجاره نشین هستند؟

بورس۲۴ : سازندگان مسکن در چند مترمربع زمین فعالیت می کنند، خانه هایی که در تهران فروخته می شود چند متر است و مستاجرها در چه مساحتی اجاره نشین هستند؟

مرکز آمار جواب این پرسش ها را با سه عدد کلیدی اعلام کرد.

متوسط مساحت زمین هایی که در امسال برای ساخت و ساز خریداری شد یا به فروش رفت 209 مترمربع بوده است. میانگین مساحت واحدهای مسکونی فروخته شده در پاییز امسال نیز 87 مترمربع اعلام شده است.

همچنین میانگین مساحت خانه های اجاره داده شده در تهران به مستاجرهای تهرانی هم 77 مترمربع گزارش شده است.

مقایسه این متراژها بیانگر اوضاع بدتر مستاجران نسبت به وضعیت بد خریداران مسکن است.

مستاجرها در آپارتمان هایی زندگی می کنند که 10 مترمربع کوچک تر از خانه های خریداران مسکن است.