به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران اعلام داشت پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر روند ثبت تغییرات شرکت و تحویل کارخانه های پلی اکریل به استحضار می رساند به استناد ثبت صورتجلسه هیئت مدیره و معرفی نمایندگان قانونی مالکان، درخواست جلسه مذاکره جهت تحویل کارخانه های پلی اکریل به هیئت حمایت وزارت صمت ارسال شد.