به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده فراخواند.