بورس ٢۴ : یکشنبه سوم اسفند ماه ٩٩ ارزش کل معاملات در بازار سرمایه حتی به ۴ هزار میلیارد تومان هم نرسید. در مجموع ٣،٩١٩ میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام شد که ۶٩ درصد معادل ٢،٧٠۵ میلیارد تومان از این مبلغ را حقیقی ها انجام دادند. سهامداران خرد در بیش از ٩٢ درصد از فروش های امروز نقش داشتند. حال آن که سهم آن ها از بخش خرید تنها ۶٧ درصد بود. امروز همچنین ۵،٣٠٠ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه معامله شد. یعنی ارزش معاملات اوراق دولتی در بازار امروز ١،٣ برابر کل داد و ستدهای سهام در بازار بود.