مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و صادرات ریشمک به منظور تصویب صورت های مالی شرکت امروز یکشنبه ٣ اسفند ماه، در شیراز برگزار شد.