مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه امروز برگزار شد. این مجمع ١٣٠ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.