مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ریل پرداز سیر امروز برگزار شد.