به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، حدود ١٨۵۶٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١۴١۴۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٣٠١ میلیارد تومان و در کل دوره ۴۴١۵ میلیارد تومان مثبت بود.