به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت از آخرین وضعیت پورتفوی خود گزارش داد.