به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد بهمن ماه خود را ارائه نمودند.