به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، حدود ٣۴٩٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٢٧١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١١٨ میلیارد تومان و در کل دوره ١٢١٩ میلیارد تومان مثبت بود.