به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پلی اکریل ایران در ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٢٢٣ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۶٣ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٨٨ درصد رشد به ٢٣٧ میلیارد تومان رسید.