به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی سرمایه گذاری مس سرچشمه در بهمن ماه ۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت.