در این مجمع افزایش سرمایه ۵٨ درصدی این شرکت از محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.