به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.