به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،چند شرکت از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش دادند.