به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین وضعیت عملکرد و سود و زیان خود را ارائه نمودند.