به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر اعلام نمود در سال جاری بانک مرکزی بانک را مکلف و ابلاغ فرمودند که از محل آورده نقدی و مطالبات ٢٠٠ درصد افزایش سرمایه را لحاظ نماید. لیکن برنامه فوق بایستی در راستای اجرای تبصره ١ ماده ٨ دستور العمل اجرایی نحوه تغییر سرمایه شرکت های مشمول ماده ١۴١ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی به گونه ای باشد که ظرف مدت معین از زیان خارج شود. در همین راستا هیأت مدیره بانک مجمع عمومی فوق العاده بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص راه های برون رفت از مشمولیت مفاد ماده ١۴١ اصلاحیه قانون تجارت را در اسفند ماه برگزار خواهد نمود. و براساس تصمیمات متخذه در مجمع موارد اشاره شده در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمناً با عنایت به اینکه خوشبختانه گزارشات حسابرسی طی سه دوره مالی متوالی در سال های اخیر بهبود یافته است درخواست پذیرش انتقال نماد سهام بانک شهر به بازار اصلی فرابورس ارائه گردیده است که در کنار سایر مزیت ها، امکان بازار گردانی موثرتر نماد بانک را فراهم خواهد آورد .