به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه تعاون در مزایده خرید ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی شرکت کرد.