بورس ٢۴ : ارزش کل معاملات چهارشنبه ٢٩ بهمن ماه و در واقع پایانی ترین روز از یازدهمین ماه سال ٩٩ بالغ بر ١٣ هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۶،۶۵۵ میلیارد تومان به ارزش معاملات خرد اختصاص داشت. امروز همچنین حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار معامله شد. در کل هفته چهارم بهمن ماه ارزش معاملات خرد در مجموع ۵ روز معاملاتی بالغ بر ۴٣ هزار میلارد تومان بود که میانگین آن به بیش از ٨،۶۶٠ میلیارد تومان رسید. این مبلغ در قیاس با میانگین ارزش معاملات خرد هفته سوم بهمن ماه ٩ درصد افت داشت.