بورس ٢۴ : سازمان بورس و اوراق بهادار از ناشران پذیرفته شده در بازار سهام خواست «با توجه به درخواست جمعی از سهامداران در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها توسط هیئت مدیره آن شرکت بررسی و در صورت تایید انجام تجدید ارزیابی ؛ مراتب به صورت فوری در سامانه کدال منتشر شود.» محمد حسن ابراهیمی سرو اولیا معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نامه نگاری با برخی شرکت ها درباره اعلام برنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: این موضوع نیازی به مصوبه سازمان بورس ندارد، به تعدادی شرکت ها نامه زده شده که در راستای درخواست بسیاری از سهامداران اگر برنامه تجدید ارزیابی دارید، در هیات مدیره شرکت تصویب کرده و در کدال منتشر نمائید. وی گفت: در حال حاضر به شرکت های فولاد مبارکه،ملی مس، گل گهر، چادر ملو، فولاد کاوه و سایر شرکت ها نامه ارسال شده که در صورت تجدید ارزیابی ، تصویب و اعلام نمایند.

بورس۲۴ : سازمان بورس و اوراق بهادار از ناشران پذیرفته شده در بازار سهام خواست «با توجه به درخواست جمعی از سهامداران در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها توسط هیئت مدیره آن شرکت بررسی و در صورت تایید انجام تجدید ارزیابی ؛ مراتب به صورت فوری در سامانه کدال منتشر شود.»

محمد حسن ابراهیمی سرو اولیا معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نامه نگاری با برخی شرکت ها درباره اعلام برنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها به خبرنگار بورس۲۴ گفت: این موضوع نیازی به مصوبه سازمان بورس ندارد، به تعدادی شرکت ها نامه زده شده که در راستای درخواست بسیاری از سهامداران اگر برنامه تجدید ارزیابی دارید، در هیات مدیره شرکت تصویب کرده و در کدال منتشر نمائید.

وی گفت: در حال حاضر به شرکت های فولاد مبارکه،ملی مس، گل گهر، چادر ملو، فولاد کاوه و سایر شرکت ها نامه ارسال شده که در صورت تجدید ارزیابی ، تصویب و اعلام نمایند.