به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات فنی فولاد یزد اعلام نمود بعنوان برنده ۵٠درصد از حجم براوردی استعلام انجام فعالیت های ساختمانی اعم از تعمیرات و احداث و ... معادل براوردی ۶٠میلیارد ریال به مدت دوسال از تاریخ ٩٩.١١.٠١ (مبلغ بدون احتساب افزایش نرخ سنوات آتی و تعدیل )براساس شرایط در اسناد استعلام و قرارداد مربوطه معرفی می شود .