به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در نظر دارد نسبت به واگذاری ٨۴.۵درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو اصالتاً و به وکالت از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بصورت بلوکی، یکجا و نقد طبق شرایط اعلامی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اقدام نماید. لازم به ذکر است در صورت تحقق فروش مراتب و آثار مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.