به گزارش بورس ٢۴، ٧١/٩١ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با قیمت پایه هر سهم قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، به اضافه ٧۵ درصد قیمت مذکور به عنوان صرف سهام مدیریتی در تاریخ ٢٧ اسفند عرضه عمده می شود.