به گزارش بورس ٢۴، ١۴/۴٩ درصد سهام شرکت بیمه تعاون با قیمت پایه هر سهم ٧،٨٠٠ ریال در تاریخ ٢٧ اسفند عرضه عمده می شود.