به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ١٣٠ میلیارد تومان درآمد فروش داشت که ١۵ میلیارد تومان متعلق به دی می باشد.