بورس ٢۴ : سه شنبه ٢٨ بهمن ماه ارزش کل معاملات به یکی از کمترین مقدارهای روزانه در ماه های اخیر رسید. در روز جاری ارزش کل معاملات ٧،٨۴١ میلیارد تومان بود که ۶،١۴٠ میلیارد تومان از این مبلغ را حقیقی ها انجام دادند. امروز همچنین حدود ۴،۶٠٠ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار معامله شد. ارزش معاملات خرد در قیاس با دیروز ٢۴ درصد افت داشت. در واقع ارزش معاملات خرد از روز یکشنبه تاکنون با روند کاهشی همراه شده، به طوری که حقیقی ها در بازار امروز سه شنبه تقریبا نصف روز یکشنبه داد و ستد داشتند.