به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام نمود در نظر دارد در مزایده فروش تعداد ٣۵١٣۶٣۶٣۶١ ( سه میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و ششصد و سی شش هزار و سیصد و شصت و یک) سهم ا ز سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان به استثنای کلیه حقوق سهام شرکت های توسعه ساختمانی پارسیان و گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارسیان که ارزش آن در موضوع مزایده لحاظ نگردیده و پیش از واگذاری موضوع مزایده به خریدار از دارایی های شرکت سرمایه گذاری پارسیان خارج میگردد، شرکت کند.