مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش امروز با حضور حداکثر سهامداران این شرکت برگزار شد.