به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش داد.