به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ٨٠۶ میلیارد تومانی حاصل عملکرد شرکت گلتاش در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به آذر سال ١٣٩٩ بود.