به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام نمود براساس اعلام سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده مقرر گردید که قیمت مصوب انواع روغن ساخته شده و حلب به شرح ذیل تغییر یابد. جدول تغییرات نرخ روغن های ساخته شده: انواع روغن ساخته شده حلب: ١٣.٩ درصد قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای (هر دلار معادل ۴٢,٢٠٠ ریال ) می باشد که افزایش نرخ فوق بابت جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته می باشد. لازم به ذکر است ١٠% از فروش محصولات پیش بینی شده شرکت شامل انواع حلب می باشد.
مارگارین از افزایش قیمت محصولات بسته بندی حلب خبر داد