به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پلی اکریل ایران اعلام نمود با عنایت به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه حسابرسی مفید راهبر مبنی بر استعفای حسابرس اصلی به دلیل حجم تعهدات حرفه ای قبلی، حسابرسی صورتهای مالی شرکت، توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در مجمع فوق الذکر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل انتخاب شده بود جایگزین حسابرس و بازرس قانونی اصلی گردید.